بوتکمپ تخصصی تجهیزات دندانپزشکی برای دومین بار برگزار می‌شود.

به دلیل استقبال مهندسین پزشکی، بوتکمپ تخصصی تجهیزات دندانپزشکی برای دومین بار برگزار می‌شود. بوتکمپ معمولا برای دوره‌های آموزشی فشرده و سرسختی استفاده می‌شود که فرد با شرکت در آن‌ها طی فرآیند منظمی چند روزه، دانشی را در زمینه‌ای مشخص به دست می‌آورد. سپس می‌تواند به صورت حرفه‌ای وارد آن حوزه شود. با شروع پاندمی کرونا …

بوتکمپ تخصصی تجهیزات دندانپزشکی برای دومین بار برگزار می‌شود. ادامه مطلب »